Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Dạy học theo chuẩn E-LEARNING » Văn bản của Sở và Bộ về thiết kế bài giảng E-learning

Văn bản của Sở và Bộ về thiết kế bài giảng E-learning