Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Trường điển hình Ngoại ngữ » References - English 12 (Tài liệu tham khảo Anh văn 12 )